Bestuur

VvE

De eigenaren van de service appartementen op Groot Berg en Dal vormen gezamenlijk een Vereniging van Eigenaren (VvE). Het doel van de vereniging is om de gemeenschappelijke belangen van alle eigenaren te behartigen. Minimaal een keer per jaar wordt een ledenvergadering gehouden. Deze is verplicht voor het goedkeuren van de exploitatierekening van het afgesloten jaar en het vaststellen van de begroting voor het komende jaar.

Bestuurder

De bestuurder van de VvE wordt door de eigenaren van de appartementen benoemd tijdens de ledenvergadering. De taak van de bestuurder wordt beschreven in het Reglement van Splitsing en het Huishoudelijk Reglement. De bestuurder beheert het register met alle namen van de eigenaren en gebruikers van de appartementen. Verder voert de bestuurder de besluiten uit die tijdens de ledenvergadering zijn genomen.

Raad van Commissarissen

De ledenvergadering benoemt ook drie commissarissen. Zij vormen samen de Raad van Commissarissen (RvC). De voornaamste taak van de RvC is toezicht houden op de bestuurder. En ziet erop toe dat de besluiten van de ledenvergadering door de bestuurder worden uitgevoerd. De voorzitter van de RvC is tevens voorzitter van de ledenvergadering.

Ledenraad

De ledenraad is een adviserend orgaan en bestaat uit maximaal vijf gekozen leden. Het doel van de ledenraad is om bij te dragen aan de gang van zaken binnen de vereniging als ook het zo goed mogelijk laten functioneren van de vereniging.

Statuten

In de statuten zijn alle regels opgenomen waaraan eigenaren/leden, bestuurder, commissarissen en ledenraad zich behoren te houden. Ook zijn de benoeming, het ontslag, de werkwijze, de taken en bevoegdheden van de bestuurder, commissarissen en ledenraad hierin geregeld. De statuten zijn een onderdeel van het Reglement van Splitsing, die notarieel zijn vastgelegd. De ledenvergadering heeft aanvullende regelingen vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.