Bestuur

VvE

De eigenaren van de service appartementen op Groot Berg en Dal vormen gezamenlijk een Vereniging van Eigenaren (VvE). Het doel van de vereniging is om de gemeenschappelijke belangen van alle eigenaren te behartigen. Minimaal een keer per jaar wordt een ledenvergadering gehouden. Deze is verplicht voor het goedkeuren van de exploitatierekening van het afgesloten jaar en het vaststellen van de begroting voor het komende jaar.

Bestuurder

De bestuurder van de VvE wordt door de eigenaren van de appartementen benoemd tijdens de ledenvergadering. De taak van de bestuurder wordt beschreven in het Reglement van Splitsing en het Huishoudelijk Reglement. De bestuurder legt een register aan met alle namen van de eigenaren en gebruikers van de appartementen. Verder voert de bestuurder de besluiten uit die tijdens de ledenvergadering zijn genomen.

Raad van Commissarissen

Tijdens de ledenvergadering worden ook drie commissarissen benoemd. Zij vormen samen de Raad van Commissarissen (RvC). De voornaamste taak van de RvC is toezicht houden op de bestuurder. Het doel hiervan is dat de besluiten van de ledenvergadering door de bestuurder worden uitgevoerd. De voorzitter van de RvC is ook voorzitter van de ledenvergadering.

Bijeenroepen ledenvergadering

Naast de verplichte jaarlijkse ledenvergadering kan zowel de bestuurder als de voorzitter besluiten om een ledenvergadering bijeen te roepen. Hierin kunnen dan specifieke onderwerpen worden behandeld. Ook de eigenaren/leden kunnen een ledenvergadering bijeen laten roepen. Als door tenminste twaalf eigenaren een schriftelijk verzoek wordt ingediend bij de bestuurder met daarin de te behandelen onderwerpen, zal deze de ledenvergadering bijeenroepen.

Ledenraad

De ledenraad is een adviserend orgaan en bestaat uit maximaal vijf gekozen leden. Het doel van de ledenraad is om bij te dragen aan de gang van zaken binnen de vereniging als ook het zo goed mogelijk laten functioneren van de vereniging.

Statuten

In de statuten zijn alle regels opgenomen waaraan eigenaren/leden, bestuurder, commissarissen en ledenraad zich behoren te houden. Ook zijn de benoeming, het ontslag, de werkwijze, de taken en bevoegdheden van de bestuurder, commissarissen en ledenraad hierin geregeld. Het Reglement van Splitsing en het Huishoudelijk Reglement zijn onderdeel van de statuten.

 

Organogram VESAC Groot Berg en Dal.

Vesac: Vereniging van Eigenaars van het Service Appartementen Complex

 

x
Wij vragen u het bezoek aan onze bewoners op Groot Berg en Dal te beperken. Als u verkouden bent en/of koorts heeft, bent u niet welkom.